شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا از نوع شرکتهای هلدینگ (مادر) می‌باشد و هدف از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها، داشتن کنترل و نظارت بر فعالیت آنها از طریق انتصاب حداقل یک عضو هیات مدیره می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا همواره با هدف سودآوری در افق زمانی بلند مدت، نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها تلاش نموده است.