شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا در حال حاضر درسهام پنج شرکت به صورت مستقیم و دو شرکت به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری و در راستای تحقق اهداف تعریف شده نمایندگانی را به عنوان عضوهیات مدیره در شرکتهای ذیل منصوب نموده است. این شرکت در نظر دارد براساس برنامه میان مدت خود حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد شرکتهای که در آن سرمایه گذاری می نماید را دو رقمی نمایند.

ردیف مشخصات شرکت سرمایه ثبتی-ریال درصد مالکیت نماینده قانونی
۱ آرمان نوین فرزانگان صبا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲% آقای محمدرضا محمدرضایی
۲ آرمان نوین ارمغان صبا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳/۵۰% آقای عباس روستایی
۳ تعمیرات نیروی برق اصفهان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴/۵۰% آقای مرتضی نریمانی
۴ پارس پرند حیان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹/۹% آقای عباس روستایی
۵ کوثر صنعت پارسیان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹% آقای محمدرضا محمدرضایی