بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ هیات مدیره که با شماره ۲۱۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شده اند:

محمدرضا محمدرضایی

رییس هیات مدیره (موظف)

عباس روستایی

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

علیرضا محمدرضایی

عضو هیات مدیره (موظف)