•  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ قرارداد خرید ۳۷.۸% از سهام شرکت پارس پرند حیان منعقد و  درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۷۰% افزایش پیدا نمود و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ قرارداد فروش ۴۷.۵% از سهام شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان منعقد و شرکت مذکور از لیست سرمایه گذاری های این شرکت خارج گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ قرارداد خرید ۴۹% از سهام شرکت کوثر صنعت پارسیان منعقد و بر اساس آن آقای محمدرضا محمدرضایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ قرارداد خرید ۳۴.۵% از سهام شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان منعقد و  بر اساس آن آقای مرتضی نریمانی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ قرارداد خرید ۳۴.۹% از سهام شرکت فنی و مهندسی پتروساخت چهلستون منعقد و  بر اساس آن آقای محسن محمدرضایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ قرارداد خرید ۳۳.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان منعقد و  بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ قرارداد خرید ۴۷% از سهام شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا منعقد و  بر اساس آن آقای محمدرضا محمدرضایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ قرارداد خرید ۴۶% از سهام شرکت آرمان نوین ارمغان صبا منعقد و  بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.

 •  

  در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ قرارداد خرید ۴۷.۵% از سهام شرکت فولادگران ابتکار نوین ایرانیان منعقد و  بر اساس آن آقای مرتضی نریمانی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.