از متقاضیان همکاری با این شرکت تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم تقاضای استخدام اقدام و به آدرس ایمیل 
job@armaninvestment.com ارسال نمایند. این شرکت پس از بررسی با متقاضیان منتخب تماس خواهد نمود.