اخبار و رویدادها

ادامه مطلب
مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در پتروشیمی ابن سینا همدان

مشارکت با شرکت پتروشیمی مارون در پتروشیمی ابن سینا همدان

قرارداد فروش سهام شرکت پتروایمن غدیر در شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ 1401/12/24 با شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردید.  مطابق با صورتجلسه هیات مدیره نقل و انتقال سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان از تاریخ 1401/12/25 شرکت پتروشیمی مارون دارنده 51% سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا ...
ادامه مطلب
قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان

قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان

قرارداد خرید ۳۴.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ منعقد و  درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۶۶.۴% افزایش پیدا نمود و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید....