شرکت پارس پرند حیان

شرکت تعمیرات برق اصفهان

شرکت پتروثمین سپاهان

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان

شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان