اعضاء هیات مدیره:

بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ هیات مدیره که در روزنامه شماره ۲۲۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶  روزنامه رسمی به ثبت رسیده است اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شده اند:

mr
محمدرضا محمدرضایی رییس هیات مدیره (موظف)
abbas-e1475655365556
عباس روستایی مدیرعامل و نایب رییس (موظف)
adam
علیرضا محمدرضایی عضو هیات مدیره (موظف)