قرارداد فروش ۳۴.۹% از سهام شرکت فنی و مهندسی پتروساخت چهلستون در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ منعقد و شرکت مذکور از لیست سرمایه گذاری های این شرکت خارج گردید.