شرکت پتروایمن غدیر

شرکت پتروایمن غدیر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۹ به شماره ثبت ۳۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۱۲۰۸ به منظور تولید مواد اولیه و نهایی صنایع شیمیایی و پترو شیمیایی در اداره ثبت شرکت های اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان ارتش، کوچه شهید خدارحمی، پلاک ۸۲ به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۵۱ میلیارد ریال می باشد.

شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا دارنده ۱۱.۱۶۹% از سهام این شرکت می باشد.

سایر سهامداران این شرکت به شرح زیر است:

  • شرکت آرمان نوین ارمغان صبا                         ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا                       ۳۷.۹۲۲%
  • شرکت آرمان نوین پیشگامان صبا                    ۱۱.۱۶۹%
  • شرکت امید اندیشه سپاهان                         ۶.۴۹۴  %
  • شرکت آرمان گستر فرزانگان صبا                     ۶.۴۹۴ %

سرمایه پذیر: 

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۹۸۸۰ در اداره ثبت شرکتهای همدان به آدرس: همدان، شهرستان فامنین، روستای جهان آباد، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • شرکت صنایع پتروایمن غدیر                         ۷۷%
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی                     ۲۰%
  • سایر اشخاص حقیقی                                ۳ %

نوع فعالیت:

محصولات شیمیایی از جمله  اتیلن اکساید، اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلاتها را پس از پایان پروژه در دست تکمیل، تولید خواهد نمود.