شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان

شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۹۸۸۰ در اداره ثبت شرکتهای همدان به آدرس: همدان، شهرستان فامنین، روستای جهان آباد، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد به ثبت رسیده است.

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت ۴۰۰ میلیارد ریال می باشد.

سهامداران شرکت به شرح ذیل می باشد:

  • شرکت صنایع پتروایمن غدیر                         ۷۷%
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی                     ۲۰%
  • سایر اشخاص حقیقی                                ۳ %

نوع فعالیت:

محصولات شیمیایی از جمله  اتیلن اکساید، اتانول آمین، گلایکول اتر و اتواکسیلاتها را پس از پایان پروژه در دست تکمیل، تولید خواهد نمود. لازم به ذکر است پیشرفت فیزیکی این پروژه 11% می باشد.