از متقاضیان همکاری با این شرکت تقاضا می شود نسبت به تکمیل فرم تقاضای استخدام اقدام و به آدرس ایمیل job@armaninvestment.com ارسال نمایند. این شرکت پس از بررسی با متقاضیان منتخب تماس خواهد نمود.

slide-bc9ba4a
slide-4092f08
slide-ba445c8