قرارداد خرید ۳۳.۲% از سهام شرکت پارس پرند حیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ منعقد و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.