قرارداد خرید ۳۴.۵% از سهام شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ منعقد و بر اساس آن آقای مرتضی نریمانی به عنوان نماینده سهام به
شرکت مذکور معرفی گردید.