قرارداد خرید ۳۴.۹% از سهام شرکت فنی و مهندسی پتروساخت چهلستون در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ منعقد و بر اساس آن آقای محسن محمدرضایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.