قرارداد خرید ۳.۵% از سهام شرکت پارس پرند حیان از شرکت پترو پرتو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ منعقد و درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۶۹.۹% افزایش پیدا نمود.