قرارداد خرید ۴۶% از سهام شرکت آرمان نوین ارمغان صبا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ منعقد و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.