قرارداد خرید ۴۷% از سهام شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ منعقد و بر اساس آن آقای عباس روستایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.