قرارداد خرید ۴۹% از سهام شرکت کوثر صنعت پارسیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ منعقد و بر اساس آن آقای محمدرضا محمدرضایی به عنوان نماینده سهام به شرکت مذکور معرفی گردید.