قرارداد خرید ۷.۵% از سهام شرکت آرمان نوین ارمغان صبا از شرکت پترو پرتو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ منعقد و  درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۵۳.۵% افزایش پیدا نمود.