قرارداد خرید ۵% از سهام شرکت آرمان نوین فرزانگان صبا از شرکت پترو پرتو در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ منعقد و  درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور به ۵۲% افزایش پیدا نمود.