قرارداد فروش سهام صدرا شیمی خوزستان در تاریخ 1401/08/17 منعقد گردید و مطابق با صورتجلسه  هیات مدیره شرکت صدرا شیمی خوزستان شرکت پتروشیمی مارون دارای 51 درصد از سهام شرکت صدرا شیمی خوزستان است.