قرارداد فروش سهام شرکت پتروایمن غدیر در شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ 1401/12/24 با شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردید. 

مطابق با صورتجلسه هیات مدیره نقل و انتقال سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان از تاریخ 1401/12/25 شرکت پتروشیمی مارون دارنده 51% سهام شرکت پتروشیمی ابن سینا همدان است.